::လာမည့်ခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုဆွဲ :
Welcome to Myanmar Pools 4D. Check out for our latest drawing below.
ကာလ
နံပါတ်ဆွဲ : 2602 | 29-Mar-2020
1st ဆု 8412
2nd ဆု 7318
3rd ဆု 9922
အထူးဆုချီးမြှင့်
8941 7112
2541 9410
5604 7329
3240 8728
8477 1861
သက်သာဆုချီးမြှင့်
7305 6889
9402 2301
0434 0431
0650 0451
0576 5500
နံပါတ်ဆွဲ : 2601 | 28-Mar-2020
1st ဆု 0795
2nd ဆု 2769
3rd ဆု 8229
အထူးဆုချီးမြှင့်
5150 3492
9795 4424
4730 9449
8018 8548
0027 5353
သက်သာဆုချီးမြှင့်
1880 8247
7888 8173
8163 8548
2998 7254
7337 3391
နံပါတ်ဆွဲ : 2600 | 27-Mar-2020
1st ဆု 7380
2nd ဆု 3411
3rd ဆု 2342
အထူးဆုချီးမြှင့်
0725 7406
2486 1929
8037 8140
3479 5161
1588 8170
သက်သာဆုချီးမြှင့်
4830 1879
3495 7247
4721 5690
9728 7670
8263 5789
နံပါတ်ဆွဲ : 2599 | 26-Mar-2020
1st ဆု 4409
2nd ဆု 4886
3rd ဆု 7175
အထူးဆုချီးမြှင့်
5479 1285
5530 6452
2674 4379
3679 4914
9959 1072
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2617 3207
3285 2408
7555 1374
1535 7001
7807 1901
နံပါတ်ဆွဲ : 2598 | 25-Mar-2020
1st ဆု 9326
2nd ဆု 1358
3rd ဆု 2930
အထူးဆုချီးမြှင့်
5062 4226
6656 6760
1019 4408
6462 9967
0943 0239
သက်သာဆုချီးမြှင့်
3459 1304
2045 4456
8906 9830
6570 4480
0891 4049
နံပါတ်ဆွဲ : 2597 | 24-Mar-2020
1st ဆု 2954
2nd ဆု 5002
3rd ဆု 9712
အထူးဆုချီးမြှင့်
7059 7874
3900 1022
1335 3621
2171 1958
0062 8594
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2756 5521
1271 8079
5749 1550
7247 3322
7648 1192
နံပါတ်ဆွဲ : 2596 | 23-Mar-2020
1st ဆု 1437
2nd ဆု 3167
3rd ဆု 3935
အထူးဆုချီးမြှင့်
8387 7707
2263 8445
0251 1808
0914 1560
5267 4355
သက်သာဆုချီးမြှင့်
5987 9146
6202 8285
1204 5045
4389 9295
5317 3126
နံပါတ်ဆွဲ : 2595 | 22-Mar-2020
1st ဆု 6597
2nd ဆု 6414
3rd ဆု 5370
အထူးဆုချီးမြှင့်
7998 9577
8514 1374
1896 6601
2365 7705
9403 7021
သက်သာဆုချီးမြှင့်
6256 4798
1430 3647
3574 2005
2277 8371
7672 6991
နံပါတ်ဆွဲ : 2594 | 21-Mar-2020
1st ဆု 5762
2nd ဆု 9427
3rd ဆု 3483
အထူးဆုချီးမြှင့်
0031 5316
7026 4751
5854 3399
4636 4174
9136 8494
သက်သာဆုချီးမြှင့်
1059 9474
1487 3666
9812 0730
6063 8185
7880 6005
နံပါတ်ဆွဲ : 2593 | 20-Mar-2020
1st ဆု 8049
2nd ဆု 8941
3rd ဆု 4884
အထူးဆုချီးမြှင့်
8510 0024
1796 7965
0236 0987
4132 8770
2263 3365
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9038 0442
8544 3070
1666 9864
4134 1210
8562 8467
နံပါတ်ဆွဲ : 2592 | 19-Mar-2020
1st ဆု 3354
2nd ဆု 2387
3rd ဆု 1287
အထူးဆုချီးမြှင့်
1995 6542
7720 8683
1893 7375
7414 8557
6851 1013
သက်သာဆုချီးမြှင့်
8041 3310
8632 6940
5533 6603
5808 7293
4336 2027
နံပါတ်ဆွဲ : 2591 | 18-Mar-2020
1st ဆု 7961
2nd ဆု 4709
3rd ဆု 1244
အထူးဆုချီးမြှင့်
1994 7531
4505 1551
3289 9040
6979 2422
9809 3967
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2224 4577
1550 7882
3391 1014
9907 6319
6720 5845