::လာမည့်ခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုဆွဲ :
Welcome to Myanmar Pools 4D. Check out for our latest drawing below.
ကာလ
နံပါတ်ဆွဲ : 2930 | 22-Jan-2021
1st ဆု 4910
2nd ဆု 7187
3rd ဆု 6197
အထူးဆုချီးမြှင့်
6070 8144
8598 2578
2462 4057
7026 2100
3727 5244
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2256 5761
8642 9947
6687 3496
6855 1320
6848 1044
နံပါတ်ဆွဲ : 2929 | 21-Jan-2021
1st ဆု 3486
2nd ဆု 8459
3rd ဆု 7587
အထူးဆုချီးမြှင့်
3688 0392
5069 2253
3282 7126
6431 3606
2740 8049
သက်သာဆုချီးမြှင့်
5732 7935
9631 9972
8807 1356
8132 8900
4428 1457
နံပါတ်ဆွဲ : 2928 | 20-Jan-2021
1st ဆု 9322
2nd ဆု 6717
3rd ဆု 9583
အထူးဆုချီးမြှင့်
9719 6873
4487 3677
9967 8900
3120 1645
4492 6516
သက်သာဆုချီးမြှင့်
3598 0682
2391 9223
7718 3490
7106 5906
9013 8125
နံပါတ်ဆွဲ : 2927 | 19-Jan-2021
1st ဆု 1825
2nd ဆု 8688
3rd ဆု 3691
အထူးဆုချီးမြှင့်
7224 9762
6660 5076
7890 6281
8251 3233
1411 9923
သက်သာဆုချီးမြှင့်
4239 4490
9706 6666
9637 7178
2089 3920
6775 2959
နံပါတ်ဆွဲ : 2926 | 18-Jan-2021
1st ဆု 6184
2nd ဆု 8759
3rd ဆု 7683
အထူးဆုချီးမြှင့်
2819 2879
2051 7969
9951 6772
1728 2360
7018 6393
သက်သာဆုချီးမြှင့်
0245 2102
6550 1805
0129 1716
1712 1265
9219 2438
နံပါတ်ဆွဲ : 2925 | 17-Jan-2021
1st ဆု 2750
2nd ဆု 6310
3rd ဆု 7082
အထူးဆုချီးမြှင့်
4061 3919
2094 8089
8058 6620
6642 7478
2658 6696
သက်သာဆုချီးမြှင့်
4055 8564
1553 5709
0354 3847
1250 9759
7264 0370
နံပါတ်ဆွဲ : 2924 | 16-Jan-2021
1st ဆု 8312
2nd ဆု 2981
3rd ဆု 1771
အထူးဆုချီးမြှင့်
5403 2216
7839 8598
8860 3316
4285 5802
6808 3876
သက်သာဆုချီးမြှင့်
5214 1162
2362 9981
9846 5746
2529 4568
4045 3429
နံပါတ်ဆွဲ : 2923 | 15-Jan-2021
1st ဆု 3607
2nd ဆု 4344
3rd ဆု 7686
အထူးဆုချီးမြှင့်
6859 8123
8426 5346
8852 0816
9113 9763
5119 8097
သက်သာဆုချီးမြှင့်
7986 1964
6409 7542
2617 2790
5690 0819
8453 2351
နံပါတ်ဆွဲ : 2922 | 14-Jan-2021
1st ဆု 0988
2nd ဆု 8436
3rd ဆု 6537
အထူးဆုချီးမြှင့်
3740 5817
6324 3827
7339 2000
2259 4594
1369 8808
သက်သာဆုချီးမြှင့်
8447 2278
6610 1042
3588 5479
1492 7131
7114 7862
နံပါတ်ဆွဲ : 2921 | 13-Jan-2021
1st ဆု 4732
2nd ဆု 9404
3rd ဆု 9848
အထူးဆုချီးမြှင့်
5399 8932
5731 2442
9986 1104
7000 5638
1389 5105
သက်သာဆုချီးမြှင့်
5185 1265
2686 3777
6152 2628
4122 4868
7413 4563
နံပါတ်ဆွဲ : 2920 | 12-Jan-2021
1st ဆု 5067
2nd ဆု 4323
3rd ဆု 9877
အထူးဆုချီးမြှင့်
8772 1530
1057 1730
4112 1561
3051 1623
3429 6039
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9053 7484
7252 0817
9315 9200
6501 8528
3966 4690
နံပါတ်ဆွဲ : 2919 | 11-Jan-2021
1st ဆု 1267
2nd ဆု 8842
3rd ဆု 2244
အထူးဆုချီးမြှင့်
5893 8461
4483 1365
3406 1772
6741 0052
8362 7377
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9774 2053
7458 9513
1105 4597
7755 3655
0242 2978