::လာမည့်ခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုဆွဲ :
Welcome to Myanmar Pools 4D. Check out for our latest drawing below.
ကာလ
နံပါတ်ဆွဲ : 2924 | 16-Jan-2021
1st ဆု 8312
2nd ဆု 2981
3rd ဆု 1771
အထူးဆုချီးမြှင့်
5403 2216
7839 8598
8860 3316
4285 5802
6808 3876
သက်သာဆုချီးမြှင့်
5214 1162
2362 9981
9846 5746
2529 4568
4045 3429
နံပါတ်ဆွဲ : 2923 | 15-Jan-2021
1st ဆု 3607
2nd ဆု 4344
3rd ဆု 7686
အထူးဆုချီးမြှင့်
6859 8123
8426 5346
8852 0816
9113 9763
5119 8097
သက်သာဆုချီးမြှင့်
7986 1964
6409 7542
2617 2790
5690 0819
8453 2351
နံပါတ်ဆွဲ : 2922 | 14-Jan-2021
1st ဆု 0988
2nd ဆု 8436
3rd ဆု 6537
အထူးဆုချီးမြှင့်
3740 5817
6324 3827
7339 2000
2259 4594
1369 8808
သက်သာဆုချီးမြှင့်
8447 2278
6610 1042
3588 5479
1492 7131
7114 7862
နံပါတ်ဆွဲ : 2921 | 13-Jan-2021
1st ဆု 4732
2nd ဆု 9404
3rd ဆု 9848
အထူးဆုချီးမြှင့်
5399 8932
5731 2442
9986 1104
7000 5638
1389 5105
သက်သာဆုချီးမြှင့်
5185 1265
2686 3777
6152 2628
4122 4868
7413 4563
နံပါတ်ဆွဲ : 2920 | 12-Jan-2021
1st ဆု 5067
2nd ဆု 4323
3rd ဆု 9877
အထူးဆုချီးမြှင့်
8772 1530
1057 1730
4112 1561
3051 1623
3429 6039
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9053 7484
7252 0817
9315 9200
6501 8528
3966 4690
နံပါတ်ဆွဲ : 2919 | 11-Jan-2021
1st ဆု 1267
2nd ဆု 8842
3rd ဆု 2244
အထူးဆုချီးမြှင့်
5893 8461
4483 1365
3406 1772
6741 0052
8362 7377
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9774 2053
7458 9513
1105 4597
7755 3655
0242 2978
နံပါတ်ဆွဲ : 2918 | 10-Jan-2021
1st ဆု 3145
2nd ဆု 7253
3rd ဆု 9523
အထူးဆုချီးမြှင့်
3781 8012
8722 2486
6005 9047
2724 7754
2484 5227
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9217 8498
1978 0819
0464 1958
1351 2105
8356 9936
နံပါတ်ဆွဲ : 2917 | 09-Jan-2021
1st ဆု 6804
2nd ဆု 7273
3rd ဆု 5039
အထူးဆုချီးမြှင့်
1437 9497
5149 9514
6986 3782
9289 1718
4297 5536
သက်သာဆုချီးမြှင့်
1695 5961
6959 6690
9278 3011
6323 5307
6267 3413
နံပါတ်ဆွဲ : 2916 | 08-Jan-2021
1st ဆု 2518
2nd ဆု 7254
3rd ဆု 6511
အထူးဆုချီးမြှင့်
2305 3765
6383 3591
3656 4882
7256 6808
7133 7315
သက်သာဆုချီးမြှင့်
0366 4589
5632 0493
1693 8941
2843 2644
1515 5177
နံပါတ်ဆွဲ : 2915 | 07-Jan-2021
1st ဆု 5379
2nd ဆု 7031
3rd ဆု 7607
အထူးဆုချီးမြှင့်
8694 4676
2178 1007
8273 0931
2712 7559
0686 9716
သက်သာဆုချီးမြှင့်
0979 2060
5342 2572
0487 3906
2234 6478
9376 1813
နံပါတ်ဆွဲ : 2914 | 06-Jan-2021
1st ဆု 0416
2nd ဆု 6953
3rd ဆု 6965
အထူးဆုချီးမြှင့်
2111 8673
1603 3704
5170 3279
3902 4228
6446 0606
သက်သာဆုချီးမြှင့်
0067 9255
0517 7064
8895 5945
9152 6135
3753 9836
နံပါတ်ဆွဲ : 2913 | 05-Jan-2021
1st ဆု 4120
2nd ဆု 8335
3rd ဆု 0253
အထူးဆုချီးမြှင့်
6610 9953
8930 5238
6228 7307
5042 4229
2027 5276
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2519 9551
7778 8342
0450 1507
7071 7255
9432 7858