::လာမည့်ခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုဆွဲ :
Welcome to Myanmar Pools 4D. Check out for our latest drawing below.
ကာလ
နံပါတ်ဆွဲ : 2817 | 01-Oct-2020
1st ဆု 5284
2nd ဆု 0870
3rd ဆု 9958
အထူးဆုချီးမြှင့်
5010 5195
4677 0253
8638 9925
3690 4487
3520 3800
သက်သာဆုချီးမြှင့်
7692 3105
1940 8693
9256 3154
4202 7790
8867 4762
နံပါတ်ဆွဲ : 2816 | 30-Sep-2020
1st ဆု 1691
2nd ဆု 7519
3rd ဆု 8831
အထူးဆုချီးမြှင့်
4435 4707
7857 6508
1946 8318
0790 5075
3058 3165
သက်သာဆုချီးမြှင့်
7450 5741
8980 8203
3971 8738
8837 1796
1296 5066
နံပါတ်ဆွဲ : 2815 | 29-Sep-2020
1st ဆု 7354
2nd ဆု 4415
3rd ဆု 4883
အထူးဆုချီးမြှင့်
1907 0502
7491 2954
8113 3825
1236 3344
3170 4866
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9884 1012
1949 2029
7449 8619
0185 1510
2410 6520
နံပါတ်ဆွဲ : 2814 | 28-Sep-2020
1st ဆု 2536
2nd ဆု 4286
3rd ဆု 7621
အထူးဆုချီးမြှင့်
8940 8551
2718 1519
7194 3653
0517 5671
6081 6140
သက်သာဆုချီးမြှင့်
4130 7507
3168 9026
4760 7056
7656 3253
1014 2937
နံပါတ်ဆွဲ : 2813 | 27-Sep-2020
1st ဆု 8041
2nd ဆု 5375
3rd ဆု 0907
အထူးဆုချီးမြှင့်
6708 7568
4650 1441
2402 9062
4299 3019
2049 8473
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9933 3729
3309 8365
3244 2578
2453 8090
4129 6756
နံပါတ်ဆွဲ : 2812 | 26-Sep-2020
1st ဆု 3910
2nd ဆု 9916
3rd ဆု 5442
အထူးဆုချီးမြှင့်
2105 0963
4676 7983
4805 1988
5442 6347
3270 3220
သက်သာဆုချီးမြှင့်
1984 0819
2382 6931
1357 1810
9785 6196
4980 1609
နံပါတ်ဆွဲ : 2811 | 25-Sep-2020
1st ဆု 4775
2nd ဆု 8426
3rd ဆု 6068
အထူးဆုချီးမြှင့်
8477 0669
7004 0703
5235 9621
2869 4567
1392 6363
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2309 6906
5067 3915
3818 1615
2580 4504
3216 3645
နံပါတ်ဆွဲ : 2810 | 24-Sep-2020
1st ဆု 6913
2nd ဆု 4528
3rd ဆု 8969
အထူးဆုချီးမြှင့်
0514 3140
6173 8122
0977 8602
7874 4019
9805 4345
သက်သာဆုချီးမြှင့်
4210 7633
2209 8813
4795 0076
7724 8460
0356 4741
နံပါတ်ဆွဲ : 2809 | 23-Sep-2020
1st ဆု 5265
2nd ဆု 2001
3rd ဆု 1521
အထူးဆုချီးမြှင့်
2868 6704
6019 6317
7992 8371
2832 7604
0454 9385
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2802 8620
4402 5016
9162 3443
2784 8065
5989 2259
နံပါတ်ဆွဲ : 2808 | 22-Sep-2020
1st ဆု 4802
2nd ဆု 2920
3rd ဆု 0078
အထူးဆုချီးမြှင့်
1585 9034
8361 6364
6545 4704
5432 8523
0520 0776
သက်သာဆုချီးမြှင့်
1862 9170
6357 7995
2844 6701
1167 2117
1105 8121
နံပါတ်ဆွဲ : 2807 | 21-Sep-2020
1st ဆု 2314
2nd ဆု 6810
3rd ဆု 4672
အထူးဆုချီးမြှင့်
4918 1308
0382 2779
8798 0116
7337 6815
1207 9827
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9746 0368
8386 3458
3733 5811
0837 1448
1822 4097
နံပါတ်ဆွဲ : 2805 | 20-Sep-2020
1st ဆု 3124
2nd ဆု 1632
3rd ဆု 1839
အထူးဆုချီးမြှင့်
7485 0844
3113 5342
8518 0256
5235 1815
9400 9214
သက်သာဆုချီးမြှင့်
1282 7583
4623 7697
5846 6493
3868 8500
0586 4264