::လာမည့်ခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုဆွဲ :
Welcome to Myanmar Pools 4D. Check out for our latest drawing below.
ကာလ
နံပါတ်ဆွဲ : 2734 | 11-Jul-2020
1st ဆု 4271
2nd ဆု 7046
3rd ဆု 4077
အထူးဆုချီးမြှင့်
6629 5338
4494 3242
8457 3462
2269 4240
5741 8483
သက်သာဆုချီးမြှင့်
4605 7570
6048 1525
1177 1223
8298 0617
6490 0700
နံပါတ်ဆွဲ : 2733 | 10-Jul-2020
1st ဆု 0534
2nd ဆု 8215
3rd ဆု 2741
အထူးဆုချီးမြှင့်
4651 6806
4245 5696
9804 9770
3072 3263
4517 3615
သက်သာဆုချီးမြှင့်
7909 8196
1824 4500
6577 0279
5794 5355
5189 3573
နံပါတ်ဆွဲ : 2732 | 09-Jul-2020
1st ဆု 5769
2nd ဆု 7780
3rd ဆု 3973
အထူးဆုချီးမြှင့်
8201 6691
9088 0800
1364 8446
0525 3965
8758 0823
သက်သာဆုချီးမြှင့်
1763 6814
4990 1863
0109 9230
0884 1476
3458 9841
နံပါတ်ဆွဲ : 2731 | 08-Jul-2020
1st ဆု 2466
2nd ဆု 9960
3rd ဆု 0916
အထူးဆုချီးမြှင့်
8016 4985
9628 5641
8965 2588
4788 7520
2889 5616
သက်သာဆုချီးမြှင့်
1915 7631
8835 8442
6192 7352
9439 2357
0121 7059
နံပါတ်ဆွဲ : 2730 | 07-Jul-2020
1st ဆု 3175
2nd ဆု 2971
3rd ဆု 7260
အထူးဆုချီးမြှင့်
8938 8508
1031 1583
7744 9493
0072 0226
7297 6246
သက်သာဆုချီးမြှင့်
3320 7536
9310 4905
4743 7305
0917 9836
7026 8528
နံပါတ်ဆွဲ : 2729 | 06-Jul-2020
1st ဆု 1346
2nd ဆု 6751
3rd ဆု 1901
အထူးဆုချီးမြှင့်
2615 5017
4755 6423
0422 3555
4329 5966
0554 3876
သက်သာဆုချီးမြှင့်
6391 7341
9712 0849
0418 6698
1878 4144
1101 0556
နံပါတ်ဆွဲ : 2728 | 05-Jul-2020
1st ဆု 6824
2nd ဆု 4299
3rd ဆု 3288
အထူးဆုချီးမြှင့်
5259 7676
8628 0449
5871 8097
8396 0622
4191 2252
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2513 0240
7385 1920
4336 1711
1544 7946
0466 1838
နံပါတ်ဆွဲ : 2727 | 04-Jul-2020
1st ဆု 3092
2nd ဆု 8451
3rd ဆု 9425
အထူးဆုချီးမြှင့်
6063 6189
3366 1269
7516 3371
4308 6136
9094 2481
သက်သာဆုချီးမြှင့်
6036 6788
0791 2588
9107 6358
3024 3091
1007 1273
နံပါတ်ဆွဲ : 2726 | 03-Jul-2020
1st ဆု 1497
2nd ဆု 9936
3rd ဆု 5272
အထူးဆုချီးမြှင့်
3119 1813
8998 5993
6656 3784
4797 0673
0416 0960
သက်သာဆုချီးမြှင့်
6672 5295
3307 2097
0184 9464
5527 1567
5506 9071
နံပါတ်ဆွဲ : 2725 | 02-Jul-2020
1st ဆု 0631
2nd ဆု 1377
3rd ဆု 2405
အထူးဆုချီးမြှင့်
1207 9643
6715 0241
8453 0876
5998 1526
0887 0242
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2068 5119
5443 6243
0911 3822
1394 3407
7343 5804
နံပါတ်ဆွဲ : 2724 | 01-Jul-2020
1st ဆု 9180
2nd ဆု 7947
3rd ဆု 5647
အထူးဆုချီးမြှင့်
5523 9531
5616 7875
5953 1415
4424 6097
6043 4914
သက်သာဆုချီးမြှင့်
4545 1568
5331 8148
6911 9630
3667 4839
0049 3099
နံပါတ်ဆွဲ : 2723 | 30-Jun-2020
1st ဆု 0808
2nd ဆု 1916
3rd ဆု 1322
အထူးဆုချီးမြှင့်
1326 0847
5911 1080
8201 4959
7399 7313
8770 7533
သက်သာဆုချီးမြှင့်
5983 0153
6514 2058
5553 3599
0171 5701
0145 5832