::လာမည့်ခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုဆွဲ :
Welcome to Myanmar Pools 4D. Check out for our latest drawing below.
ကာလ
နံပါတ်ဆွဲ : 2759 | 05-Aug-2020
1st ဆု 8479
2nd ဆု 0088
3rd ဆု 3514
အထူးဆုချီးမြှင့်
5732 7212
7718 7851
0702 8551
4853 5362
4199 6062
သက်သာဆုချီးမြှင့်
5327 3474
2961 1251
8042 4227
2092 9771
6443 0539
နံပါတ်ဆွဲ : 2758 | 04-Aug-2020
1st ဆု 0526
2nd ဆု 1166
3rd ဆု 3819
အထူးဆုချီးမြှင့်
0757 4661
5187 0278
5912 1613
7016 6416
3471 3336
သက်သာဆုချီးမြှင့်
6255 3397
6669 9491
2892 6932
0223 6578
3933 7344
နံပါတ်ဆွဲ : 2757 | 03-Aug-2020
1st ဆု 3942
2nd ဆု 6829
3rd ဆု 1128
အထူးဆုချီးမြှင့်
2002 2037
7199 9504
5758 1449
8837 4229
9547 8406
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2612 8668
8423 0453
5733 8148
2159 2842
6875 4923
နံပါတ်ဆွဲ : 2756 | 02-Aug-2020
1st ဆု 4738
2nd ဆု 1375
3rd ဆု 4143
အထူးဆုချီးမြှင့်
4737 4003
6848 4992
6258 5245
2118 5286
3113 8888
သက်သာဆုချီးမြှင့်
6371 8928
6959 7943
2319 9364
6836 9837
2653 0203
နံပါတ်ဆွဲ : 2755 | 01-Aug-2020
1st ဆု 7263
2nd ဆု 2396
3rd ဆု 8543
အထူးဆုချီးမြှင့်
0239 4162
1987 6486
4987 5701
5509 0342
3488 2503
သက်သာဆုချီးမြှင့်
0031 5358
0751 9206
0202 5652
8562 7974
9023 4436
နံပါတ်ဆွဲ : 2754 | 31-Jul-2020
1st ဆု 5806
2nd ဆု 2506
3rd ဆု 9251
အထူးဆုချီးမြှင့်
5280 1695
7246 0247
2293 3006
8536 9589
5198 8790
သက်သာဆုချီးမြှင့်
1562 9823
6644 4948
3788 3970
5214 3350
5873 3140
နံပါတ်ဆွဲ : 2753 | 30-Jul-2020
1st ဆု 1192
2nd ဆု 3403
3rd ဆု 2355
အထူးဆုချီးမြှင့်
2021 5555
2044 2827
5383 2031
9194 6319
9180 4313
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2352 0153
5949 7159
1277 2931
9784 4539
8656 3482
နံပါတ်ဆွဲ : 2752 | 29-Jul-2020
1st ဆု 6051
2nd ဆု 9873
3rd ဆု 3795
အထူးဆုချီးမြှင့်
2826 3943
0470 5214
9102 9269
1212 6972
2756 2216
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2730 1718
3179 9193
3081 4465
5850 3815
6990 8100
နံပါတ်ဆွဲ : 2751 | 28-Jul-2020
1st ဆု 9534
2nd ဆု 2078
3rd ဆု 1342
အထူးဆုချီးမြှင့်
5456 9441
5404 8078
8450 3018
7448 8813
0997 6908
သက်သာဆုချီးမြှင့်
1860 2069
1574 2841
0445 3920
3860 8624
6105 3653
နံပါတ်ဆွဲ : 2750 | 27-Jul-2020
1st ဆု 0208
2nd ဆု 9713
3rd ဆု 9176
အထူးဆုချီးမြှင့်
3119 6736
2467 9188
5035 2403
6917 6356
3733 9522
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2417 7941
6546 9697
9424 4513
8470 4380
0171 4192
နံပါတ်ဆွဲ : 2749 | 26-Jul-2020
1st ဆု 2755
2nd ဆု 2914
3rd ဆု 9364
အထူးဆုချီးမြှင့်
3421 7863
0841 8628
1276 8704
9299 9713
6337 0535
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9174 1743
2771 2256
7711 9971
4230 5440
9082 6253
နံပါတ်ဆွဲ : 2748 | 25-Jul-2020
1st ဆု 8145
2nd ဆု 0475
3rd ဆု 2575
အထူးဆုချီးမြှင့်
3390 9477
0433 5938
8424 5757
2044 6493
4163 0818
သက်သာဆုချီးမြှင့်
4319 2263
6614 3453
2133 8742
8767 1464
2661 2580