::လာမည့်ခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုဆွဲ :
Welcome to Myanmar Pools 4D. Check out for our latest drawing below.
ကာလ
နံပါတ်ဆွဲ : 2670 | 05-Jun-2020
1st ဆု 3240
2nd ဆု 1530
3rd ဆု 4422
အထူးဆုချီးမြှင့်
5107 8809
7974 8987
7844 0976
9288 0693
6044 0783
သက်သာဆုချီးမြှင့်
4687 5062
4752 7200
1919 0149
6409 4679
1740 6601
နံပါတ်ဆွဲ : 2669 | 04-Jun-2020
1st ဆု 2763
2nd ဆု 7869
3rd ဆု 8491
အထူးဆုချီးမြှင့်
2639 9041
7849 5912
6574 6057
7520 6201
1604 2653
သက်သာဆုချီးမြှင့်
3976 9260
8547 1782
6146 0322
6973 0914
1744 9995
နံပါတ်ဆွဲ : 2668 | 03-Jun-2020
1st ဆု 5372
2nd ဆု 4107
3rd ဆု 9828
အထူးဆုချီးမြှင့်
2767 1523
8678 9600
0472 4890
0023 7159
8750 5016
သက်သာဆုချီးမြှင့်
8654 2035
6083 5225
1507 0949
7648 1709
8561 1991
နံပါတ်ဆွဲ : 2667 | 02-Jun-2020
1st ဆု 7294
2nd ဆု 7589
3rd ဆု 3284
အထူးဆုချီးမြှင့်
0341 5281
6340 5878
4805 7102
9550 1252
6974 8806
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9609 7228
3505 9269
9905 7404
2163 8420
9671 0229
နံပါတ်ဆွဲ : 2666 | 01-Jun-2020
1st ဆု 1887
2nd ဆု 0972
3rd ဆု 1786
အထူးဆုချီးမြှင့်
6901 2575
2274 1017
7983 0398
8836 3167
0175 9064
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9193 1000
2675 1344
8146 0402
1890 2781
8131 8521
နံပါတ်ဆွဲ : 2665 | 31-May-2020
1st ဆု 8526
2nd ဆု 4201
3rd ဆု 9509
အထူးဆုချီးမြှင့်
4576 5187
3756 4964
8568 9405
6428 1060
3458 7616
သက်သာဆုချီးမြှင့်
6700 7552
8303 3345
6202 8941
1689 7864
5899 7398
နံပါတ်ဆွဲ : 2664 | 30-May-2020
1st ဆု 4193
2nd ဆု 8394
3rd ဆု 3924
အထူးဆုချီးမြှင့်
1959 5635
5850 3748
7518 9097
8568 5599
9566 0204
သက်သာဆုချီးမြှင့်
0378 3749
5432 9912
6744 9926
9776 0916
7166 6539
နံပါတ်ဆွဲ : 2663 | 29-May-2020
1st ဆု 5038
2nd ဆု 6903
3rd ဆု 0547
အထူးဆုချီးမြှင့်
9751 5840
7727 7113
4462 3265
6521 0527
2035 4962
သက်သာဆုချီးမြှင့်
8173 5846
7343 1172
4273 5529
9639 2359
0709 4086
နံပါတ်ဆွဲ : 2662 | 28-May-2020
1st ဆု 6184
2nd ဆု 6770
3rd ဆု 7662
အထူးဆုချီးမြှင့်
9547 0786
3965 1845
7065 6029
8336 0803
4859 4806
သက်သာဆုချီးမြှင့်
7052 1465
7334 6906
3259 2878
7791 1059
9358 1692
နံပါတ်ဆွဲ : 2661 | 27-May-2020
1st ဆု 0976
2nd ဆု 6136
3rd ဆု 7055
အထူးဆုချီးမြှင့်
4185 3799
7518 7601
6757 1389
5022 9904
8654 6179
သက်သာဆုချီးမြှင့်
6487 4182
1214 6667
1589 3296
4955 4511
4269 0682
နံပါတ်ဆွဲ : 2660 | 26-May-2020
1st ဆု 7415
2nd ဆု 6707
3rd ဆု 1196
အထူးဆုချီးမြှင့်
9715 9976
4536 9974
5219 2273
5789 9746
8489 0288
သက်သာဆုချီးမြှင့်
9572 4429
6261 5889
6630 9417
4821 0251
0029 9124
နံပါတ်ဆွဲ : 2659 | 25-May-2020
1st ဆု 3369
2nd ဆု 8238
3rd ဆု 1089
အထူးဆုချီးမြှင့်
0720 2463
2521 4252
4682 9228
7349 8852
0409 6438
သက်သာဆုချီးမြှင့်
6413 6386
8560 1822
8137 9115
1309 6916
4393 1065