::လာမည့်ခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုဆွဲ :
Welcome to Myanmar Pools 4D. Check out for our latest drawing below.
ကာလ
နံပါတ်ဆွဲ : 2882 | 05-Dec-2020
1st ဆု 3089
2nd ဆု 2597
3rd ဆု 6032
အထူးဆုချီးမြှင့်
2498 4199
1687 2108
1679 9420
0670 0941
8676 3245
သက်သာဆုချီးမြှင့်
3021 0075
3655 4396
7204 3277
2556 9488
3545 1310
နံပါတ်ဆွဲ : 2881 | 04-Dec-2020
1st ဆု 6510
2nd ဆု 5745
3rd ဆု 7562
အထူးဆုချီးမြှင့်
7461 6987
2562 6023
6830 2184
2531 7667
9437 6312
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2919 6306
4117 4013
7239 8125
3907 2189
6704 8413
နံပါတ်ဆွဲ : 2880 | 03-Dec-2020
1st ဆု 2974
2nd ဆု 5410
3rd ဆု 0747
အထူးဆုချီးမြှင့်
6691 7231
5526 1397
1647 9493
0661 5779
7011 5271
သက်သာဆုချီးမြှင့်
0424 6217
3835 7367
7181 3473
3157 5345
5220 3555
နံပါတ်ဆွဲ : 2879 | 02-Dec-2020
1st ဆု 5452
2nd ဆု 0535
3rd ဆု 7656
အထူးဆုချီးမြှင့်
5973 7161
6575 4869
0422 9578
9628 8748
0190 2030
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2310 8209
3491 0211
4311 1852
9791 8810
4531 5064
နံပါတ်ဆွဲ : 2878 | 01-Dec-2020
1st ဆု 7295
2nd ဆု 6747
3rd ဆု 8691
အထူးဆုချီးမြှင့်
0991 8182
9358 8937
1196 1295
9417 2901
6308 7207
သက်သာဆုချီးမြှင့်
8037 0684
1326 7946
0347 9691
5843 8940
4533 8006
နံပါတ်ဆွဲ : 2877 | 30-Nov-2020
1st ဆု 2760
2nd ဆု 2961
3rd ဆု 3879
အထူးဆုချီးမြှင့်
7804 6573
8090 5602
1377 8990
0881 0328
6513 8211
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2511 6618
2703 3813
7317 5033
5454 4843
8511 0425
နံပါတ်ဆွဲ : 2876 | 29-Nov-2020
1st ဆု 4512
2nd ဆု 5389
3rd ဆု 6971
အထူးဆုချီးမြှင့်
3315 4682
5905 5924
7753 9262
4290 9542
9357 3197
သက်သာဆုချီးမြှင့်
3950 0716
3215 4193
3255 8316
8169 6785
2408 7437
နံပါတ်ဆွဲ : 2875 | 28-Nov-2020
1st ဆု 1928
2nd ဆု 2534
3rd ဆု 9184
အထူးဆုချီးမြှင့်
7607 8095
2646 4771
3799 4885
5284 0839
9078 8211
သက်သာဆုချီးမြှင့်
4700 9259
3042 5623
2614 5155
9571 3915
7528 1260
နံပါတ်ဆွဲ : 2874 | 27-Nov-2020
1st ဆု 8465
2nd ဆု 7450
3rd ဆု 4997
အထူးဆုချီးမြှင့်
3560 5034
8973 8422
1298 3273
0271 7214
6353 3900
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2552 5481
7013 9830
6288 8859
4295 6396
4125 8050
နံပါတ်ဆွဲ : 2873 | 26-Nov-2020
1st ဆု 8033
2nd ဆု 0325
3rd ဆု 4762
အထူးဆုချီးမြှင့်
9106 6889
9301 5345
7255 3946
3034 5089
1778 3451
သက်သာဆုချီးမြှင့်
8640 5526
2470 0397
5898 3324
0397 0090
1265 5478
နံပါတ်ဆွဲ : 2872 | 25-Nov-2020
1st ဆု 3248
2nd ဆု 9185
3rd ဆု 5655
အထူးဆုချီးမြှင့်
0053 5871
3146 5627
8575 7220
0129 9386
2002 4196
သက်သာဆုချီးမြှင့်
2114 1474
3435 4260
9401 1726
9644 8466
5787 9664
နံပါတ်ဆွဲ : 2871 | 24-Nov-2020
1st ဆု 6357
2nd ဆု 5029
3rd ဆု 5820
အထူးဆုချီးမြှင့်
4357 6990
7399 3097
6876 6483
9544 2526
0612 8235
သက်သာဆုချီးမြှင့်
6283 7470
1285 5588
3828 0903
3227 4065
2073 4546